RODO – polityka prywatności

Spis treści:


Ogólne zasady związane z ochroną prywatności – dla pracownikó i osób biorących udział w rekrutacji

W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: POLAND WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA mamy siedzibę we WROCŁAWIU 52-223, UL. NENCKIEGO 136a.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami w następujący sposób:
 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w związku z procesem rekrutacji oraz po Pani/Pana zatrudnienia w naszej firmie.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest: Pani/Pana dobrowolna zgoda,
 • wyrażona w formie pisemnej w trakcie procesu rekrutacji, w swoim CV lub kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • i wyrażona w trakcie procesu zatrudnienia.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, przy czym przetwarzanie Pani/Pana danych po zatrudnieniu będzie wynikać z obowiązków jakie ma Pracodawca – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Po zatrudnieniu Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa w zakresie przechowywania „Akt osobowych pracowników” a każda ich zmiana wymaga zachowania formy pisemnej.
 3. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów informatycznych, w których są przechowywane Pani/Pana dane realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.
 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. Pracodawcą Użytkownikom, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do ich wykorzystania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym spółka zleca wykonywanie takich czynności.
 6. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla osób biorących udział w procesie rekrutacji

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest POLAND WORKFORCE SP. Z O.O. S.K.A. we Wrocławiu, kontakt: info@polandworkforce.com (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 1. do 30 dni, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
 2. do 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

 1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych;
 4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
 5. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z info@polandworkforce.com.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla pracowników Poland Workforce

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest POLAND WORKFORCE SP. Z O.O. S.K.A z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Nenckiego 136A, kontakt: info@polandworkforce.com (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 1. zawarciem i wykonywaniem umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników;
 2. wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, benefitów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i współpracownikami Pracodawcy oraz stosownymi Instytucjami państwowymi;

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich, szkoleń, uprawnień, przepustek, realizacji prac kontraktowych na obiektach, itp.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres wymagany stosownymi aktami prawnymi z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków.

Informujemy, że:

 1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych;
 4. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z info@polandworkforce.com