RODO – polityka prywatności

Spis treści:


Ogólne zasady związane z ochroną prywatności – dla pracowników i osób biorących udział w rekrutacji

W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: POLAND WORKFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA mamy siedzibę we WROCŁAWIU 52-223, UL. NENCKIEGO 136a.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami w następujący sposób:
 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w związku z procesem rekrutacji oraz po Pani/Pana zatrudnienia w naszej firmie.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest: Pani/Pana dobrowolna zgoda,
 • wyrażona w formie pisemnej w trakcie procesu rekrutacji, w swoim CV lub kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • i wyrażona w trakcie procesu zatrudnienia.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, przy czym przetwarzanie Pani/Pana danych po zatrudnieniu będzie wynikać z obowiązków jakie ma Pracodawca – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Po zatrudnieniu Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa w zakresie przechowywania „Akt osobowych pracowników” a każda ich zmiana wymaga zachowania formy pisemnej.
 3. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów informatycznych, w których są przechowywane Pani/Pana dane realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.
 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. Pracodawcą Użytkownikom, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do ich wykorzystania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym spółka zleca wykonywanie takich czynności.
 6. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla osób biorących udział w procesie rekrutacji

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest POLAND WORKFORCE SP. Z O.O. S.K.A. we Wrocławiu, kontakt: info@polandworkforce.com (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 1. do 30 dni, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
 2. do 12 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

 1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych;
 4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
 5. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z info@polandworkforce.com.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla pracowników Poland Workforce

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej „RODO”) oraz przepisy obowiązującego Kodeksu pracy, uprzejmie informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest POLAND WORKFORCE SP. Z O.O. S.K.A z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Nenckiego 136A, kontakt: info@polandworkforce.com (zwany dalej „Pracodawca”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 1. zawarciem i wykonywaniem umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników;
 2. wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przyznawaniem świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń socjalnych, realizacją świadczeń związanych z opieką medyczną, benefitów, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w ramach komunikacji z pracownikami i współpracownikami Pracodawcy oraz stosownymi Instytucjami państwowymi;

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usług IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich, szkoleń, uprawnień, przepustek, realizacji prac kontraktowych na obiektach, itp.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres wymagany stosownymi aktami prawnymi z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków.

Informujemy, że:

 1. jest Pan/Pani upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 2. przysługuje Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO, usunięcia danych (art. 17 RODO), oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych;
 4. w sprawie ochrony danych osobowych, proszę kontaktować się z info@polandworkforce.com

Newsletter

Kto otrzymuje newsletter?

Newsletter otrzymują osoby, które zapisały się na newsletter lub podczas aplikowania na ofertę pracy wyraziły dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od naszej firmy.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości. Wystarczy kliknąć na link w mailu “anuluj subskrypcję” lub wysłać do nas wiadomość na adres marketing@polandworkforce.com. Jeśli chcesz zmienić swoje dane, również wyślij nam wiadomość mailową na ten adres.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest POLAND WORKFORCE SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu (52-223), ul. M. Nenckiego 136A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000432218, NIP 701-03-53-152, REGON 146282940, e-mail: info@polandworkforce.com (dalej jako „Administrator”)
 2. Twoje dane będą przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 4. Ze względów technicznych, niezbędnych do wysyłki newslettera, Twoje dane będą też przetwarzane przez naszych podwykonawców/narzędzia. W tym przypadku jest to narzędzie do wysyłania newsletterów stworzone przez FreshMail Sp. z o.o..
 5. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera)
 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania newslettera;
 7. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 8. Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
 9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 10. Jeśli uznasz, że nasz sposób przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).