Praca tymczasowa – co to takiego i na czym polega

Na portalach z ofertami pracy pojawia się coraz więcej ogłoszeń pracy tymczasowej w Polsce i za granicą. Czy warto na takie ogłoszenia odpowiadać? Zapraszamy do lektury przewodnika wyjaśniającego, jak działa agencja pracy tymczasowej oraz co należy wiedzieć, zanim podejmiemy taką formę zatrudnienia.

Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia o charakterze okresowym, której istotą jest trójstronna relacja. Zaangażowane w nią są trzy podmioty: pracownik, agencja pracy tymczasowej oraz klient agencji, czyli tzw. pracodawca użytkownik. Całość relacji między tymi podmiotami reguluje Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Jak to działa w praktyce?

Agencja pracy tymczasowej (APT) zatrudnia jako pracodawca pracownika tymczasowego (PT) oraz następnie kieruje go (udostępnia) do pracodawcy użytkownika (PU) celem wykonywania u tego ostatniego pracy tymczasowej. Czas, podczas którego pracownik tymczasowy pracuje u pracodawcy użytkownika jest z góry ustalany między tymi trzema podmiotami i zazwyczaj obejmuje okres od kilku dni do kilku miesięcy lub czas potrzebny do ukończenia konkretnego zadania. W przypadku pracy tymczasowej formalnym pracodawcą jest agencja pracy (APT) – to z nią pracownik tymczasowy (PT) zawiera umowę. Agencja również przejmuje kwestie administracyjno-prawne realizacji umowy – nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki oraz płaci wszelkie należne składki. Pracę w praktyce wykonuje pracownik gdzie indziej – u pracodawcy użytkownika (PU) – tam, gdzie zostanie oddelegowany przez agencję. Pracownikowi tymczasowemu przysługują prawa należne każdemu pracownikowi m. in. prawo do urlopów wypoczynkowych, zwolnień chorobowych, a okres składkowy wliczany jest do przyszłej emerytury. Wszystkie kwestie zatrudniania pracowników tymczasowych reguluje przede wszystkim Ustawa o pracy tymczasowej, a następnie Prawo Pracy.

Formy zatrudnienia

Najczęściej agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony. W szczególnych przypadkach, jeżeli praca tymczasowa nie miałaby mieć cech stosunku pracy – dopuszcza się zawieranie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Praca tymczasowa jest w pełni legalną formą zatrudnienia.

praca tymczasowa

Najważniejsza jest wiarygodność agencji

Tylko agencje posiadające aktualny wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia działają legalnie i mogą świadczyć usługi w zakresie pracy tymczasowej. Przed nawiązaniem współpracy z daną agencją warto sprawdzić czy jej wpis figuruje we wspomnianym rejestrze dostępnym pod adresem www.kraz.praca.gov.pl

W Polsce działalność agencji pracy tymczasowej regulowana jest przez kilka aktów prawnych. Pierwszym i najważniejszym jest Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. To ona umożliwiła wprowadzenie w Polsce formy zatrudnienia jaką jest praca tymczasowa. Pozostałe to m.in. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia. Agencje pracy tymczasowej to szczególna forma agencji zatrudnienia i aby działać na rynku muszą spełniać kilka warunków, np. zobowiązane są m.in. do niezalegania w opłacaniu składek i podatków do ZUS i US, nie mogą być podmiotem karanym za przestępstwa i wykroczenia, ani przedsiębiorstwem w upadłości. Spełnienie tych wymogów potwierdza odpowiedni certyfikat, wydawany przez Marszałka Województwa, na terenie którego znajduje się siedziba agencji.

Poszukiwanie ofert pracy tymczasowej

Ofert pracy, w tym pracy tymczasowej najlepiej szukać w Internecie. Tam na bieżąco aktualizowane są specjalistyczne serwisy z ogłoszeniami oraz z ofertami zatrudnienia. Warto też regularnie przeglądać strony internetowe agencji pracy tymczasowej – każde nowe ogłoszenie błyskawicznie umieszczane jest w zakładce skierowanej do kandydata. Dobrym rozwiązaniem jest także pozostawienie swojego CV bezpośrednio w bazie takiej agencji (np. poprzez wypełnienie formularza rejestracji). W ten sposób nasze dane będą zapamiętane, a w momencie rekrutacji agencja będzie mogła się z nami skontaktować.

Ogłoszenia pracy tymczasowej na tablicy PUP

Wiele agencji pracy tymczasowej współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy. Partnerstwo z publiczną służbą zatrudnienia pozwala im na uwiarygodnienie swojej pozycji na rynku pracy. Agencje Pracy Tymczasowej często zamieszczają ogłoszenia o pracę na tablicach wyznaczonych w urzędach pracy. Ważnym obszarem współpracy agencji i urzędów pracy jest również organizowanie wspólnych spotkań informacyjnych, targów czy giełd pracy. W ten sposób oferty pracy mogą dotrzeć do dużej grupy bezrobotnych.

Gdzie można pracować przez agencję pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej rekrutują pracowników do pracy w Polsce i za granicą. Najwięcej ofert pracy pojawia się w branży budowlanej oraz hotelarsko-gastronomicznej. Praca tymczasowa poza granicami naszego kraju jest szansą na atrakcyjne zatrudnienie w dobie dużego bezrobocia w Polsce.

Podjęcie pracy tymczasowej to świetna okazja do powrotu na rynek pracy czy zarobku podczas wakacji. Niejednokrotnie taka forma zatrudnienia stanowi główne źródło dochodu. W wielu przypadkach daje również perspektywę stałego zatrudnienia. W dobie rosnącego poziomu bezrobocia warto rozważyć taką formę zatrudnienia.